EDUCA - Moderní vzdělávání pro pracovníky škol v Ústeckém kraji

Je to jednoduché, stačí se přihlásit


ON-LINE KURZY

E-KNIHOVNA

PORADENSKÉ CENTRUM


LISTOPAD 2017
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3

Workshop na 8. ZŠ v Mostě

Dne 29.8.2016 proběhl za přspění IT vybavení projektu EDUCA workshop s názvem: "Podpůrná opatření pro žáky ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebam… Celý článek


Výstupy projektu EDUCA - pracovní sešity ke stažení

Studijní opory (pracovní sešity ve formátu pdf) ke všem e-learningovým kurzům jsou zdarma ke stažení na webu žadatele Celý článek

MŠMT zveřejnilo nově připravené odpovědi na časté otázky ze škol. na projekty EU peníze školám

Jakým způsobem se  předkládá projektová žádost?

Projektová žádost se předkládá prostřednictvím finalizace v aplikaci Benefit 7 a zároveň musí být doručena v listinné podobě (poštou, či osobní doručení), či písemně (prostřednictvím datové schránky) na MŠMT.

Jaké náležitosti musí obsahovat listinná verze žádosti?

Žádost musí být pevně sešita a místo sešití musí být opatřené štítkem. Štítek musí být opatřen podpisem statutárního zástupce a razítkem školy tak, aby přesahovali do projektové žádosti.

Jaký počet žáků použiji v projektové žádosti?

Počet žáků uvedeném v projektové žádosti musí odpovídat počtu žáků uvedeném v aktuální verzi přílohy č. 1 Výzvy, kterou naleznete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/vyzva-1-4. Při hodnocení  se posuzuje počet žáků s přílohou, která byla platná v době předložení projektové žádosti na MŠMT, tzn. předložení na podatelně MŠMT, či osobním předání na O CERA.

Při vyplňování projektové žádosti v aplikaci Benefit 7 se mi v záložce Monitorovací indikátory generuje v poli Plánovaná hodnota nula? Je to správně?

Ano, je to v pořádku. Při založení projektové žádosti se skutečně vygeneruje nulová hodnota u Monitorovacích indikátorů, s níž žadatel projektovou žádost zfinalizuje. Pole Plánovaná hodnota bude vyplňováno příjemcem až ve fázi realizace projektu dle skutečného stavu naplnění výstupů projektu.

Kolik adres žadatele se vyplňuje v rámci projektové žádosti v aplikaci Benefit 7?

Žadatel musí vyplnit pole Oficiální adresa a Adresa k doručení, přičemž se adresa „Oficiální adresy“ a adresa „Adresy k doručení“ mohou shodovat. Není možné uvádět více adres, či pouze uvést jednu z typů adres. Vyplnění pole je kontrolováno aplikací a v případě nesprávného vyplnění se žadateli ukáže chybová hláška. Oficiální adresa se vždy vygeneruje jako první a je automaticky naplněna daty dle číselníku UIR-ADR.

Jaké bankovní účty máme vyplňovat?

Žadatel vždy musí vyplnit svůj bankovní účet. Dále vyplňuje bankovní účty dle skutečnosti, jaký typ zřizovatele má. Mohou tak vzniknout 3 situace.

1) V případě, že je zřizovatelem obec, musí žadatel uvést 3 bankovní účty:
      a) organizace,
      b) zřizovatele 1 = obce
      c) zřizovatele 2 = kraje

2) V případě, že je zřizovatelem kraj, uvede žadatel 2 bankovní účty:
      a) organizace,
      b) zřizovatele 2 = kraje

3) V případě, že se jedná o církevní, či soukromou školu, uvede žadatel pouze
     1 bankovní účet = organizace."

Jaký typ účetní jednotky mám zvolit na záložce „Projekt“?

Většina základní škol, které mají právní formu Příspěvková organizace, zvolí záložku „Pro ÚSC, PO, SF a OSS“.

Církevní školy zvolí záložku „Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání“. Soukromé školy zvolí záložku „Pro podnikatele“."

Při založení žádosti jsem zjistil, že název školy vygenerované aplikací Benefit7 se liší od skutečnosti. Jak mám postupovat?

Tento nesoulad je způsoben tím, že jsou údaje nesprávně uvedeny v registru RES (název školy). Postupujte následovně:

• zažádejte o změnu údajů u příslušné instituce, která provede změny v registru,
• po provedení změn v registru můžete žádost v aplikaci se správnými daty finalizovat a předložit ji.

V případě, že by délka období, ve kterém by probíhala změna údajů v registru, ohrozila včasné zahájení realizace, může žadatel k projektové žádosti přiložit kopii  zřizovací listiny nebo jiného dokumentu, ze kterého je patrný správný název a dle kterého se oprava údajů provede. Přiloženou kopii žádosti žadatel nezařatuje do příloh projektu.

Žadatel/příjemce zodpovídá za správnost a aktuálnost údajů v registrech. V případě jakýchkoliv rozdílů dat v  registrech musí žadatel/příjemce uvést data do souladu se skutečností a zároveň o změně informovat poskytovatele podpory.

Při založení žádosti jsem zjistil, že adresa vygenerované aplikací Benefit7 se liší od skutečnosti/adresa se nevygenerovala. Jak mám postupovat?

Tento nesoulad/nevygenerování adresy je způsoben tím, že jsou údaje nesprávně uvedeny v registru RES (název školy) a v registru UIR-ADR (oficiální adresa), ze kterých aplikace Benefit 7 čerpá data. Postupujte následovně:

• adresu se pokuste doplnit výběrem z číselníku adres pod záložkou Adresa žadatele.
• po vyplnění žádost můžete finalizovat a předložit ji.

V případě, že v číselníku neobjevíte adresu (např. č.p., název ulice, orientační číslo...), obraťte se s tímto problémem na e-mailovou adresu help_opvk@msmt.cz.  V e-mailu popište tento problém, zažádejte o opravu dat a k e-mailu přiložte naskenovanou 1. stranu zřizovací listiny, dle které se oprava údajů provede.
Na základě těchto kroků bude provedena oprava údajů. O opravě budete vyrozuměni prostřednictvím informačního e-mailu. Poté můžete žádost zfinalizovat a předložit."

Může nesprávný název ZŠ uvedený v projektové žádosti ohrozit vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace?

Ano může, a to v tom případě, kdy nelze subjekt žadatele jednoznačně identifikovat. Nutné údaje k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jednoznačně identifikují právnické osoby, jsou název, adresa sídla a identifikační číslo osoby. V případech kdy nastane, že u názvu žadatele není v souladu se skutečností (jedná se o starý název), je možné vydat rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tento postup je možný pouze v případě, že název žadatele je jediným údajem, který byl změněn.

Žadatel/příjemce zodpovídá za správnost a aktuálnost údajů v registrech. V případě jakýchkoliv rozdílů dat v  registrech musí žadatel/příjemce uvést data do souladu se skutečností a zároveň o změně informovat poskytovatele podpory. Změna názvu subjektu příjemce je dle Příručky pro žadatele a příjemce oblasti podpory 1.4 změnou nepodstatnou.

Jakým způsobem zjistím, ve kterém stavu se můj projekt nachází?

Tuto informaci získáte jednoduše prostřednictvím aplikace Benefit 7. Pod záložkou „Konto projektů“ se Vám tato informace zobrazí ve sloupci „Stav“. Stav žádosti můžete také sledovat na záložce „Konto žádostí“, která se vám zobrazí hned při vstupu do B7. V případě, že Váš projekt byl schválen Vrchním ředitelem sekce IV., obdržíte o této skutečnosti automaticky vygenerovaný e-mail a dále je seznam se schválenými projekty vyvěšen na stránkách ministerstva.

V harmonogramu čerpání jsou vygenerované částky s termíny – je to v pořádku?

Ano, to je v pořádku. Aplikace Benefit tyto data generuje automaticky a žadatel je nijak neupravuje.

Která pole musíme v Benefitu 7 vyplnit při zakládání projektové žádosti?

Žadatel musí vyplnit všechna žlutá pole, která jsou povinná. V případě jejich nevyplnění není možné žádost finalizovat. Dále se nachází v aplikaci pole šedá, která nejsou povinná pro vyplnění např. pole Datová schránka. Zároveň se zde nachází pole s textem, které nelze editovat. Tato pole se generují automaticky. Některá pole na sebe navazují, proto se zobrazí až na základě vyplnění polí předcházejících. Proto je důležité vyplňovat žádost postupně, po jednotlivých záložkách. Na nevyplněné povinné pole vás také upozorní kontrolní hláška při zmáčknutí záložky „Kontrola“ a záložka „Finalizace“ vám neumožní projekt finalizovat, pokud nejsou všechna pole v pořádku.

Můžeme upravit text ve stručném obsahu projektu?

Vygenerovaný text v šedých polích nelze editovat.

Kde zadávám počet šablon?

Počet šablon žadatel volí až na záložce „Rozpočet projektu“. Na záložce „Klíčové aktivity“ žadatel vybírá pouze typy šablon klíčových aktivit, které bude chtít realizovat. Při každé změně počtu šablon nezapomeňte provést akci „ Přepočítat rozpočet“.

Musí se k listinné žádosti přikládat i CD?

CD se k projektové žádost nepřikládá.

Budu posílat projektovou žádost přes datovou schránku, musím ji poslat i v listinné podobě poštou?
Ne, pokud budete posílat projektovou žádost přes datovou schránku, neposílejte ji současně v papírové podobě. Projektovou žádost předkládáte buď v papírové podobě, či přes datovou schránku.

Po tisku zfinalizované žádosti jsem objevil na konci dokumentu neočíslovanou stránku. Co s ní mám dělat?

Tuto stránku vyjměte, nesešívejte ji v rámci projektové žádosti. Tuto stránku použijte na obálku, kterou budete zasílat projektovou žádost k předložení.

Copyright © 2008, Občanské sdružení Genesia